KESME VE MOMENT ETKİSİNDEKİ SÜREKLİ KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNDE KAYNAK VE BULON HESABI
Bu tür birleşimlerde moment etkisinden doğan çekme kuvveti, profillerin üst başlıklarını birbirine bağlayan süreklilik levhası vasıtası ile karşılanır. Birleşimin sağındaki ve solundaki kirişlerde oluşan kesme kuvveti ise ana kirişe kaynaklı gövde levhaları vasıtası ile aktarılır. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek hem bulon hesabı hem de kaynak hesabında kullanılacak olan emniyet gerilmeleri belirlenmiş olur. Başlıkta ve gövde de kullanılacak olan bulon çeşidi seçilir. Seçilen bulonların kayma ve ezilme emniyet gerilmelerine göre gerekli tahkikler yapılır. Gövde levhalarındaki kaynaklarda ise kesme emniyet gerilmesi kullanılmaktadır. Birleşime gelen moment değeri ile sol ve sağdaki kirişlere gelen kesme kuvveti değeri programa girilir. Sol taraftaki profil çeşidi ve ebadı açılır listeden seçilir. Sağ taraftaki profil çeşidi ve ebadı açılır listeden seçilir. Böylece birleşime gelen kesit tesirleri ve birleşimde kullanılan profiller programa tanımlanmış olur. Başlıkta kullanılacak olan süreklilik levhasına ait kalınlık programa girilir. Süreklilik levhasının genişliği birleşimde kullanılan profillerin başlık genişliğine göre program tarafından tanımlanır. Hesaplanan levha kesit alanına göre süreklilik levhasında gerilme kontrolü yapılır. Süreklilik levhasına gelen çekme kuvveti ise birleşimdeki en yüksek kirişe göre hesaplanır. Birleşimde kullanılan profillerin başlık kalınlığı ve süreklilik levhası kalınlığına göre önce bulon çapı tayin edilir. Sonrasında seçilen bulon çapına göre birleşimin tek tarafında olması gerekli bulon adedi hesap edilir. Birleşimin sağındaki ve solundaki kirişlerin üstünde ayrı ayrı hesaplanan bulonlar teşkil edilmelidir. TS648’e göre bulonlar arasında olması gereken mesafeler program tarafından hesaplanarak ilgili ekranda ve hesap çıktısında gösterilir. Ana kiriş gövdesinin sol ve sağ tarafındaki kirişlerin bağlantısında kullanılacak olan levha kalınlığı programda ilgili yerlere girilir. Programa yazılan levha kalınlığına göre birleşimde kullanılacak olan bulon çapı belirlenir. Bulon çapı ve çeşidine göre kayma ve ezilmeye göre hesaplamalar yapılarak tek bir bulonun taşıyabileceği kesme kuvveti hesaplanır. Birleşime gelen toplam kesme kuvvetine göre de kullanılması gerekli bulon adedi hesaplanarak ilgili ekranda görüntülenir. Gövdede kullanılacak olan birleşim levhası yüksekliği, sağ ve sol taraftaki birleşim profiline ait tablolarda bulunan ( h-2c ) bölümündeki değerler bulunarak kullanılmalıdır. Ya da TS648 bulon tertibindeki (e) mesafelerine göre levhanın eni ve boyu belirlenebilir. Dikkat edilecek husus eğer gerekli bulon adedine göre düşeyde tek sıralı bulon tertibi yapıldığında gerekli levha yüksekliği (h-2c) değerini geçiyorsa bulon tertibi duruma göre yatayda 2 sıra veya daha fazla olarak kullanıcı tarafından ayarlanmalıdır. Levha boyutlarını belirlemede kullanılacak (e) değerleri aşağıdaki şekle göre tertip edilir; Kaynakta gerilme tahkiki yapılabilmesi için kaynak kalınlığı programa girilir. Hesaplamalarda kullanılan kaynak boyu birleşim profiline ait (h-2c) değeri alınarak kullanılır. Sonuçta birleşime gelen kesme kuvveti, kaynak kalınlığı ve kaynak boyuna göre hesaplanan kaynak kesitinin alanına bölünerek çıkan sonucun emniyet gerilmesinden küçük olup olmadığı kontrol edilir. .