BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDE DAYANIM HESAPLARI IV
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. Profil seçimi sekmesinden ilgili probleme ait kesit seçilir. Seçilen kesit profil tablosunda yoksa yapma enkesit menüsü yardımı ile oluşturulan profile ait mukavemet bilgileri hesaplanabilir. Narinlik kontrolü sekmesinde herhangi bir bilgi girişi yapılmamaktadır. Sadece ilgili problemde kullanılan kesitin narinlik hesabı ile ilgili yönetmelik koşulları görüntülenmektedir. Burkulma modları sekmesinde basınç çubuğunun uç mesnet koşullarına göre narinlik hesabında kullanılacak burkulma boyu katsayısı sol üstteki menü yardımı ile tanımlanmaktadır.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Basınç çubuğu boyu buradaki en önemli parametredir. Boru enkesitli elemanların tasarım et kalınlığı yönetmeliğe göre karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşittir. Öncelikle programda basınç kuvveti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesapları yapılmaktadır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde basınç kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.