EĞİLME MOMENTİ ETKİSİNDE DAYANIM HESAPLARI IX
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Basit mesnetli kirişe farklı yüklemelerden doğan açıklık momentleri ayrı ayrı girilerek tasarım kontrolü yapılan yönteme göre seçilen kombinasyonlar yardımıyla sonuç moment hesaplanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarındaki statik analiz sonucu en olumsuz kombinasyondan hesap edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. Profil seçimi sekmesinden ilgili probleme ait kesit seçilir. Seçilen kesit profil tablosunda yoksa yapma enkesit menüsü yardımı ile oluşturulan profile ait mukavemet bilgileri hesaplanabilir. Narinlik kontrolü sekmesinde herhangi bir bilgi girişi yapılmamaktadır. Sadece ilgili problemde kullanılan kesitin narinlik hesabı ile ilgili yönetmelik koşulları görüntülenmektedir. Cb katsayısı basit kirişin yükleme şekli ve stabilite bağlantıları ile desteklenme biçimine göre program tarafından hesaplanır. Önce kiriş boyu tanımlanır sonra ilgili radyo düğmelerinden yükleme ve yanal desteklenme biçimi seçilir.

Hesap adımları bölümünde başlık ve gövdedeki yerel burkulma sınır durumlarına göre karakteristik eğilme momenti dayanımının hesabında kullanılan formüller değişmektedir. Ayrıca stabilite bağlantısı ile desteklenmeyen eleman uzunluğu olan Lb değeri Lp veya Lr değerlerinden büyük olması durumunda yanal burulmalı burkulma sınır durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kesit simetrisine göre basınç ve çekme başlığı akma sınır durumlarıda gerektiği yerde, yönetmeliğin öngördüğü durumlarda hesaba katılmaktadır. Böylece programda eğilme momenti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesapları yapılmaktadır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde eğilme momenti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.