KESME KUVVETİ ETKİSİNDE DAYANIM HESAPLARI III
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. Profil seçimi sekmesinden ilgili probleme ait kesit seçilir. Seçilen kesit profil tablosunda yoksa yapma enkesit menüsü yardımı ile oluşturulan profile ait mukavemet bilgileri hesaplanabilir. Programda ondalıklı bilgiler virgül kullanılarak tanımlanmalıdır. Program bilgi girişinde sadece gerekli olan sekmeler aktif edilmektedir.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Rijitlik levhası aralığı, kalınlığı ve genişliği tanımlanarak basit kiriş mesnet veya açıklığında bu levhalar oluşturulabilir. Gövde levhası burkulma katsayısı kv düşey ara rijitlik levhalarının olması durumda a/h oranına bağlı olarak hesaplanır. Kesme dayanımının hesaplanmasında bir diğer önemli parametre ise gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı Cv1'dir. Kesme dayanımı hesabında çekme alanı katkısının hesaba dahil edilip edilemeyeceğini program kontrol eder. Öncelikle programda kesme kuvveti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesapları yapılmaktadır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde kesme kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.